Skip to main content

Sustainable Development Goals
In 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) geformuleerd, met als gemeenschappelijk doel om vóór 2030 een einde te kunnen maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Een groot deel van de mensen in Sub-Sahara Afrika leeft in armoede. Het gebrek aan goed onderwijs is één van de belangrijkste oorzaken. Join for Joy  draagt met het sport en spelprogramma op een concrete manier bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs in de afgelegen plattelandsgebieden van Oost-Afrika. Betekenisvol onderwijs waarin sport en spel een belangrijke rol speelt, heeft gunstige lange termijn effecten. Het is van fundamenteel belang voor het bouwen van gezonde lokale gemeenschappen met hogere levensstandaarden, meer kansen voor persoonlijke ontwikkeling en daarmee een betere toekomst voor kwetsbare kinderen in Sub-Sahara Afrika.

Sport is altijd een integraal onderdeel geweest in de ontwikkeling van mensen en is een uitgelezen middel om bij te dragen aan de SDGs. Zoals Mandela zei: “Sport has the power to change the world. It has the power to inspire, it has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope, where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs at the face of all types of discrimination.”   

Join for Joy focust op de volgende vier SDG’s.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
Gezondheid is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van mensen, jong en oud. Hoewel het kindersterftecijfer in de afgelopen decennia al flink gedaald is, sterven er elk jaar nog steeds zes miljoen kinderen vóór hun vijfde levensjaar. Het overgrote deel van deze zes miljoen kinderen woont in Sub-Sahara Afrika. Dit komt deels door slechte zorg rond de geboorte en ondervoeding. De andere helft van de kindersterftecijfers is terug te leiden tot longontsteking, diarree en Malaria. Des te belangrijker is het om kinderen allereerst gezond te houden door fysiek actief te zijn op school, maar ook om kinderen voor te lichten over de symptomen van ziektes, waardoor zij klachten kunnen herkennen en tijdig een beroep kunnen doen op medische hulp. Door middel van onze sport- en spelactiviteiten leren kinderen over HIV/aids, malaria en andere ziekten zoals Covid-19. epidemieën. Naast het fysieke welzijn van kinderen, focussen wij ons spelenderwijs ook op hun emotionele welzijn. 

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Op dit moment gaan 61 miljoen kinderen wereldwijd niet naar school. Ongeveer de helft woont in Sub-Sahara Afrika. De afgelopen twintig jaar is er vooruitgang geboekt: de cijfers van het aantal kinderen dat niet naar school gaat ten opzichte van 2000 zijn gehalveerd. Maar naar school gaan zegt niet alles. Nog steeds kunnen 103 miljoen jongeren wereldwijd niet lezen of schrijven. Het doel is dan ook dat alle jongens en meisjes wereldwijd zowel de basisschool als de middelbare school af kunnen maken. Join for Joy ondersteunt basisscholen in Sub-Sahara Afrika bij het aanbieden van betekenisvol onderwijs, en introduceert de kracht van spelenderwijs leren. Zo wordt het voor kinderen een stuk leuker om naar school te komen én op school te blijven.

Wij leiden leraren op om sport en spel activiteiten te integreren in het lesprogramma. Waarden als respect voor regels en voor anderen, teamwork, diversiteit en empathie wordt inherent overgedragen en geleerd door sport. We zetten sport en spel activiteiten ook in om leerlingen op speelse wijze te leren over serieuze onderwerpen zoals; geweld, kinderarbeid, tienzwangerschappen, kind huwelijken, hygiëne en (besmettelijke) ziektes. Hierdoor kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot weerbare en veerkrachtige jongens en meisjes met een positief perspectief op de toekomst.

SDG 5: Gendergelijkheid
In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is “de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties. Desondanks blijkt dat vrouwen en meisjes in de praktijk nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werk. In het trainingstraject voor de leraren besteden we daarom expliciet aandacht aan het doorbreken van vooroordelen en stereotypes. Het Sport en spel programma is erop gericht om met name meisjes meer zelfvertrouwen, veerkracht en weerbaarheid te laten ontwikkelen.

 

SDG 17: Partnerschap
Om alle doelen te behalen in 2030 is het belangrijk dat regeringen, bedrijven, burgers en organisaties – op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau – samenwerken op basis van een gedeelde visie. Join for Joy heeft een sterk netwerk aan partnerorganisaties en regionale en lokale overheidsinstanties. Daarnaast bundelen we ook in Nederland de krachten met organisaties die dezelfde missie nastreven, zodat we onze kennis en best practices kunnen delen en uitwisselen.